Department of Computer Science Contact Info

Chair:
Dr. Shuangbao (Paul) Wang
205 Calloway Hall
Phone: (443) 885-4503
Fax: (443) 885-8213
shuangbao.wang @morgan.edu

Administrative Assistant:
Ms. Wendy Smith
205 Calloway Hall
Phone:(443) 885-3962
Fax: (443) 885-8213
compsci@morgan.edu

Twitter:

@Morgan_CompSci